چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان مرکزی

استان مرکزی‌ با م ساحتی‌ معادل ٢٩١٢٨ کیلومتر مربع‌, ٧٩/١ در صد از م ساحت‌ کل‌ ک شور را به‌ خود تخصیص‌ داده وتقریباً در مرکز ایران بین‌ ٣٣ درجه‌ و ٢٣ دقیقه‌ تا ٣٥ درجه‌ و ٣٤ دقیقه‌ عرض شمالی‌ و 48 درجه‌ و ٥٦ دقیقه‌ تا ٥١ درجه‌ و ٤ دقیقه‌ طول شـمالی‌ از نصـف‌النهار گرینویچ‌ قرار گرفته‌ اسـت‌.

این‌ استان از شمال به‌ استانهای‌ تهران و قزوین‌، از جنوب به‌ استانهای‌ لرستان و اصفهان، از شرق به‌ استان قم‌ و از غرب به‌ استان همدان محدود می‌ شود. این‌ استان بر اساس تقسیمات کشوری‌ در سال  1396دارای‌ ١٢ شــهرســتان، ٢٣ بخش‌، ٣٣ شــهر، ٦٦ دهســتان و ١١٦٦ آبادی‌ دارای‌ ســکنه‌ و ٤٣٨ آبادی‌ خالی‌ از سکنه‌ بوده است‌. شهرستان ساوه با بیش‌ از ٤٦١٢ کیلومتر مربع‌ بزرگترین‌ و شهرستان آشتیان ١٢٤٠ کیلومتر مربع‌ کوچکترین‌ شهرستان استان می‌باشد. بر ا ساس سر شماری‌ عمومی‌ نفوس و م سکن‌ در آبانماه ١٣٩٥، جمعیت‌ ا ستان ١٤٢٩٤٧٥ نفر بوده که‌ ٧٢٥٧٥١ نفر مرد و ٧٠٣٧٢٤ زن بوده اسـت‌ و از این‌ تعداد 76.93 درصـد در نقاط شـهری‌ و 23.06درصد ساکن‌ در نقاط رو ستایی‌ بوده ا ست‌. این‌ ا ستان با ٦ حوزه انتخابیه‌، دارای‌ هفت‌ نماینده در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. اراك، کمیجان و خنداب با جمعیت‌ ٦٨٢٢١٥ نفر، تفرش و آشتیان با جمعیت‌ ٧٠٢٦٤ نفر، خمین‌ با جمعیت‌ ١٠٥٠١٧ نفر، ساوه و زرندیه‌ با جمعیت‌ ٣٤٧٤٤٥ نفر، شازند با جمعیت‌ ١١٧٥٧١ نفر، محلات و دلیجان با ١٠٦٩٦٣ نفر شـــش‌ حوزه انتخابیه‌ اســـتان را تشـــکیل‌ می‌دهد.

عمده ترین مشکلات استان مرکزی شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:.

 1. مشکلات مواصلاتی و جاده‌ای(بین شهری-کیفیت جاده‌ای)
 2. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه محصولات کشاورزی
 3. کشت سنتی محصولات کشاورزی
 4. روند رو به رشد آلودگی هوا به دلیل استقرار صنایع
 5. مشکلات انتقال آب‌های کانال‌ها و سدها
 6. مشکلات مربوط به آب شرب
 7. روند  رو به رشد حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی به دلیل مهاجرپذیری
 8. ضعف در شبکه اینترنت اینترنت و تلفن همراه
 9. مهاجرت و کاهش امنیت اجتماعی
 10. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی از جمله نبود بیمارستان دولتی
 11. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی از جمله پزشک متخصص
 12. ضعف در زیرساخت مناسب جهت کشت گلخانه‌ای
 13. ضعف در خدمات شهری از جمله نبود مبلمان شهری-فضای سبز
 14. عدم وجود خطوط ریلی، راه آهن و  آزاد راه
 15. ضعف در بهره‌برداری از معادن
 16. کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت
 17. بیکاری به دلیل ضعف در زیرساخت‌های صنعتی  و واحدهای تولیدی
 18. عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران
 19. کمبود فضاهای آموزشی از جمله نبود دانشگاه سراسری
 20. کمبود فضاهای فرهنگی جهت گذراندن اوقات فراغت
 21. نبود زیرساخت مناسب جهت پرورش طیور و دام
 22. افزایش آمار سالمندان و نبود مراکز نگهداری
 23. از بین رفتن صنعت فرش بافی به دلیل بیمه نبودن فرش بافان
 24. عدم پیوستگی خطوط لوله گاز طبیعی و برق در محور اراک-خمین-محلات

برای دریافت نسخه الکترونیک یا نسخه چاپی نظام مسائل استان ها با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.