نظام مسائل، فرصت‌ها و چالش‌های استان های ایران

کشور ما ایران دارای ظرفیت‌های عظیم مادی و انسانی است که بواسطه وجود آنها ما در شما معدود کشورهای جهان از لحاظ وفور این منابع قرار گرفته‌ایم. منابع هیدروکربوری، منابع معدنی، منابع انسانی جوان و تحصیل کرده، منابع طبیعی و پیشرفت علمی بخشی از این ظرفیت‌ها هستند. از طرفی نیز با وجود این موهبت‌های کم نظیر دارای ضعف‌های شدید صنعتی ، کشاورزی،خدماتی و اقتصادی هستیم که به تناسب هر استان میزان آنها متفاوت است. نزدیکی ما به دریاها، داشتن اقلیم‌های متفاوت،کشف ذخایر عظیم نفت و معادن و... در هر استان به تنهایی می‌تواند سبب شکوفایی اقتصاد مردم آن منطقه شود اما به علل گوناگون این اتفاق مهم رقم نخورده است. هرچند که روند رو به رشد اقتصادی،اجتماعی و سیاسی در استان‌های کشور قابل لمس است اما این رشد در تناسب با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و ایجاد رفاه برای مردم هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
در این گزارش‌ها سعی نموده‌ایم تا با استفاده از منابع دست اول نظیر اسناد آمایش سرزمین، اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس، اسناد مرکز آمار، اسناد وزارت‌خانه‌های مختلف و گزارش دستگاه‌های حاکمیتی مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها، چالش‌ها، نقاط قوت و ضعف استان‌های کشور را جمع آوری نماییم تا حرکتی رو به جلو جهت پیشرفت ایران عزیزمان باشد.