چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان بوشهر

اســتان بوشــهر در جنوب غربی‌ ایران با مســاحتی‌ برابر با 2307204 کیلومتر مربع‌ به‌ صــورت نواری‌ باریک‌ بین‌ خلیج‌ فارس و کوهپایه‌های‌ زاگرس قرار گرفته‌ است‌. استان بوشهر هفدهمین‌ ا ستان بزرگ کشور به‌ لحاظ مســاحت‌ اســت‌ که‌ مرکز این‌ اســتان بندر بوشــهر می‌باشــد. این‌ اســتان به‌ علت‌ قرار گرفتن‌ در ســاحل‌ اســتراتژیک‌ خلیج‌ فارس، صــادرات و واردات دریایی‌، صــنعت‌ صــیادی‌، وجود ذخایر نفت‌ و گاز (پارس جنوبی‌ و شــمالی‌)، کشــاورزی‌ و نخلداری‌ و وجود نیروگاه هســته‌ای‌ از اهمیّت‌ راهبردی‌ و اقتصــادی‌ برخوردار اســت‌؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ پایتخت‌ انرژی‌ ایران لقب‌ گرفته‌اســت‌ . استان بوشهر از ١٠ شهر ستان، ٢٤ بخش‌ و ٤٦ ده ستان و ٣٧ شهر و حدود ٩١٠ آبادی‌ تشکیل‌ شده ا ست‌. این‌  ستان با جمعیت‌ ١١٦٣٤٠٠ نفر، دارای‌ چهار حوزه انتخابیه‌ و چهار نماینده در مجلس‌ شــورای‌ اســلامی‌ اســت‌. بوشهر، گناوه و دیلم‌ با جمعیت‌ ٤٣٥٩٠٦ نفر، دشتستان با جمعیت‌ ٢٥٢٠٤٧ نفر، دشتی‌ و تنگستان با جمعیت‌ ١٦٣٠٢٥نفر، کنگان، دیر، جم‌ و عسلویه‌ با جمعیت‌٣١٢٤٢٢ نفر، چهار حوزه انتخابیه‌ استان را تشکیل‌ می‌دهد. از جمله‌ مسائل‌ اولویت‌دار آن کمبود منابع‌ آب، بیکاری‌، مشکل‌ مواصلاتی‌ و جادهای‌ و کم‌توجهی‌ به‌ صنعت‌ گردشگری‌، چندپایه‌ بودن مدارس و مشکلات تحصیلی‌، نبود سیستم‌ دفع‌ فاضلاب شهری‌ و پسماند دو شهرستان کنگان، دشتستان و کمبود امکانات بهداشتی‌ و درمانی‌ است‌.

عمده ترین مشکلات استان بوشهر شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:

 1. کم آبی(آب شرب) و نبود دستگاه‌های آب شیرین کن
 2. مشکلات مواصلاتی و جاده‌ای
 3. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی(تجهیزات،تخت بیمارستان و پزشک متخصص)
 4. ضعف زیرساخت گردشگری(کمبود هتل و ضعف تبلیغات)
 5. بیکاری(کم توجهی به ظرفیت صیادی و تجارت)
 6. ضعف شبکه اینترنت و تلفن همراه
 7. مشکلات زیست محیطی کارخانه سیمان مند دشتی و نابودی محیط زیست
 8. کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی
 9. نبود شبکه حمل و نقل ریلی
 10. ضعف زیرساخت روستایی من جمله نارسایی شبکه برق(حوزه شهری و روستایی)
 11. کمبود امکانات آموزشی-چندپایه بودن مدارس
 12. ضعف زیرساخت بندری از جمله اسکله‌ها جهت فعالیت صادراتی
 13. بافت فرسوده شهر
 14. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری و پسماند
 15. ناتمام ماندن سد دالکی
 16. عدم خرید تضمینی محصول خرما و توسعه نیافتگی نخیلات
 17. فعال نبودن شهرک صنعتی خورموج
 18. افت محصولات کشاورزی از جمله خرما و گوجه فرنگی به دلیل نبود حمایت کافی از کشاورزان
 19. ضعف در استفاده از معادن و صنایع
 20. عدم پرداخت مطالبات کارگران و احتمال افزایش تجمعات کارگری(شرکت نفت و گاز عسلویه و شهر صدرا)

برای دریافت نسخه الکترونیک یا نسخه چاپی نظام مسائل استان ها با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.