رویداد هم افزایی استانی

رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران پس از تجربه موفق خود در ایجاد ارتباط و همکاری میان مسئولین و مجموعه‌های مردمی اکنون با هدفی بلندنظرانه و دقیق در استان‌های مختلف ایران برگزار می‌گردد. رویدادهای استانی با هدف شناسایی نظام مسائل استان‌ها و ارتباط میان مدیران و مجموعه‌های مردمی در استان برگزار می‌شود. در این نوع از رویداد هدف تمرکز بر حل مسائل، شتابدهی و رشد مجموعه‌ها و مرتفع نمودن چالش‌های مدیران استان‌ها می‌باشد. رویکرد هم‌افزا در همه ابعاد تحول در ماموریت‌های دولتی با محوریت مشارکت‌های مردمی می‌باشد.
* برای ورود به رویداد هم افزایی هر استان بر روی آن کلیک کنید